Jak napisać rozprawkę po angielsku?

Podczas nauki angielskiego dzieci, studenci, a nawet dorośli otrzymują wiele zadań, które mają sprawdzić lub szlifować ich umiejętności. Jedną z nich jest for and against essay, czyli rozprawka. Uczniowie piszący taką pracę powinni umieć przedstawić argumenty popierające, jak i zaprzeczające postawionej tezie. Jak napisać rozprawkę po angielsku?

Rozprawka po angielsku – główne zasady

Zanim rozpocznie się pisanie, należy przygotować szczegółowy plan, a dokładnie określić temat, wyznaczyć tezę i wylistować argumenty. Planowanie sprawi, że rozprawka po angielsku będzie podzielona równomiernie, a każdy akapit otrzyma wyraźny cel i strukturę.

Pisanie rozprawki za i przeciw wymaga utrzymania formalnego tonu. Unika się skrótów i kolokwializmów, a zamiast tego używa się pełnych form oraz akademickiego słownictwa. W tekście należy stosować przejrzyste i logicznie uporządkowane akapity, co znacznie poprawia jego czytelność.

Kluczowe jest również stosowanie przydatnych zwrotów, które pomagają w strukturyzowaniu argumentów, takich jak „firstly”, „on the other hand”, „furthermore”, „however”, które wskazują na rozwijanie myśli lub przeciwnie – wprowadzanie kontrargumentów.

Stosowanie się do tych zasad pozwala stworzyć przekonującą, zrównoważoną i dobrze zorganizowaną rozprawkę, która nie tylko informuje, ale i pobudza do myślenia.

Struktura rozprawki po angielsku

Podczas tworzenia rozprawki w języku angielskim ważne jest, aby zrozumieć i odpowiednio zastosować jej strukturę. Rozprawka składa się z czterech głównych części, każda z nich pełni funkcję w rozwijaniu i przedstawianiu argumentów.

Wstęp – introduction

Wstęp jest bardzo ważną częścią for and against essay, ponieważ ustala temat dyskusji i przedstawia główną tezę w neutralny sposób. W tej części nie powinno się wyrażać własnej opinii. Celem wstępu jest zainteresowanie czytelnika oraz przedstawienie ram, w których będzie się toczyć dyskusja. Dobre wprowadzenie może zawierać pytanie retoryczne, interesujący fakt, statystykę lub krótką anegdotę związaną z tematem.

Rozwinięcie, czyli main body

Rozwinięcie zaczyna się od przedstawienia argumentów „za”. Jest to pierwszy z dwóch akapitów w głównym ciele tekstu. Tutaj prezentuje się dwa-trzy argumenty wspierające tezę, które powinny być poparte odpowiednimi przykładami, cytatami, statystykami czy wynikami badań. Każdy argument powinien być wyraźnie określony i rozwinięty, aby czytelnik mógł zrozumieć i ocenić jego siłę.

Kolejny akapit to miejsce na argumenty „przeciw”. Ich liczba i siła powinny równoważyć argumenty „za”, aby zapewnić zrównoważoną, a przy tym obiektywną analizę. Podobnie jak w przypadku argumentów „za”, każdy argument „przeciw” powinien być dobrze uzasadniony i wsparty odpowiednimi dowodami. To pozwoli czytelnikowi na pełne zrozumienie obu stron dyskusji.

Zakończenie rozprawki – conclusion

Ostatnia część rozprawki to zakończenie, w którym podsumowuje się przedstawione argumenty i, jeśli jest to odpowiednie, można delikatnie wyrazić własną opinię. Zakończenie powinno dawać czytelnikowi poczucie zamknięcia tematu, a także może sugerować dalsze obszary do rozważenia lub implikacje wynikające z dyskusji.

Przydatne zwroty z języka angielskiego

Przydatne zwroty i sformułowania w języku angielskim mogą znacząco wpłynąć na jakość i styl wstępu w pracy każdego ucznia. Rozprawka za i przeciw postawionej tezie powinna być bogata w słownictwo, które jest wręcz dedykowane tej pracy. Oto kilka wyrażeń nieformalnych i formalnych, które powinny znaleźć się w każdej rozprawce:

 1. The issue of… has always been contentious. – Kwestia… zawsze była kontrowersyjna.
 2. Many people believe that – wielu ludzi wierzy, że…
 3. First of all things considered – przede wszystkim pod uwagę brane są….
 4. Public opinion is divided on the subject of… – opinia publiczna jest podzielona w temacie
 5. Most people agree that – większość ludzi zgadza się, że
 6. There has been considerable debate in the media about… – w mediach toczyła się znacząca debata na temat…
 7. It is widely acknowledged that… – powszechnie uznaje się, że…
 8. Opinions are divided on the topic of… – opinie na temat… są podzielone.
 9. Have you ever considered…? – czy kiedykolwiek rozważałeś…?
 10. In today’s world, it is almost universally accepted that… – w dzisiejszym świecie niemal powszechnie akceptuje się, że…
 11. Many hold the belief that… – wielu ludzi wierzy, że…
 12. It is a commonly held view that… – powszechnie przyjętym poglądem jest, że…
 13. Recently, there has been an intense debate over… – ostatnio toczyła się intensywna debata na temat…

Jak napisać argumenty za?

Częścią napisanej rozprawki są oczywiście argumenty – za, jak i przeciw. Nie mogą one jednak być napisane w prosty sposób lub bez poparcia cytatami, badaniami czy innymi elementami. Każdy argument powinien rozpoczynać się od wyraźnego stwierdzenia, jakie korzyści lub zalety przynosi omawiane zagadnienie. Dobrze jest używać zwrotów wprowadzających, które podkreślają pozytywny aspekt:

 • One significant benefit is that… – jedną znaczącą zaletą jest to, że…
 • Firstly, it is worth noting that… – po pierwsze, warto zauważyć, że…
 • A primary advantage of… is… – podstawową zaletą… jest…

Każdy argument musi być poparty przekonującym uzasadnieniem i konkretnymi przykładami, które ilustrują przedstawioną korzyść. To nie tylko wzmocni argumenty, ale także pomoże czytelnikowi zrozumieć ich praktyczne zastosowanie:

 • This ensures that… – to zapewnia, że…
 • For example, consider the case of… – na przykład, rozważmy przypadek…
 • This can be illustrated by… – można to zilustrować na przykładzie…

Aby utrzymać płynność tekstu i logiczną strukturę, ważne jest odpowiednie przejście między poszczególnymi argumentami. Można w tym celu użyć następujących zwrotów, aby delikatnie wprowadzić kolejny punkt:

 • Furthermore, another advantage is… – ponadto, kolejną zaletą jest…
 • Additionally, it has been shown that… – dodatkowo, wykazano, że…
 • Moreover, the ability to… is also a significant benefit. – co więcej, możliwość… stanowi także znaczącą zaletę.

Jak napisać argumenty przeciw?

Podobnie jak przy argumentach „za”, pisząc argumenty „przeciw” w rozprawce, należy dbać o klarowność, logikę i odpowiednie uzasadnienie. Warto zacząć od wyraźnego określenia, co jest potencjalnym zagrożeniem lub wadą rozpatrywanego zagadnienia.

 • However, one major concern is that… – jednakże, jedną z głównych obaw jest to, że…
 • On the other hand, a significant drawback is… – z drugiej strony, znaczącą wadą jest…
 • Despite these advantages, it must be noted that… – pomimo tych zalet, należy zauważyć, że…

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *