Zawody po angielsku – lista najpopularniejszych zawodów

W dzisiejszym globalnym świecie, znajomość języka angielskiego już nie jest tylko luksusem, ale kluczem, który otwiera młodym ludziom drzwi do nieskończonych możliwości, zarówno w kwestii kariery, jak i osobistego rozwoju, zwłaszcza w kontekście dynamicznie rozwijającego się międzynarodowego rynku pracy. Dlaczego więc warto uczyć nasze dzieci angielskich nazw zawodów już od najmłodszych lat?

Otóż, takie podejście nie tylko rozszerza ich słownictwo, ale także systematycznie buduje ich językowe umiejętności w sposób naturalny i przemyślany. Kiedy dzieci zaczynają rozpoznawać zawody, które widzą na co dzień, i potrafią je nazwać po angielsku, lepiej rozumieją otaczający ich świat. To również wspaniale stymuluje ich wyobraźnię – zaczynają zastanawiać się nad swoją przyszłością zawodową. Czy nie jest fascynujące obserwować, jak młody umysł odkrywa swoje pasje i potencjalne ścieżki kariery?

Nauczanie angielskich nazw zawodów to nie tylko edukacja, to także inspirująca podróż, która otwiera przed naszymi dziećmi drzwi do świata pełnego możliwości. Dlatego warto już dziś postawić na naukę w szkole językowej Baby English Center, aby dać naszym dzieciom świetny start na przyszłość. 

Work at, work in it, czyli jak łatwo nauczyć się i zapamiętać różne profesje? 

Zastanawialiście się kiedyś, jak wiele różnych zawodów istnieje na świecie? Poznanie ich może być nie tylko fascynujące, ale też niezmiernie przydatne, zwłaszcza gdy zaczynamy uczyć się języka angielskiego. Grupowanie zawodów według specyfiki pracy to świetny sposób, by ułatwić sobie naukę i zapamiętywanie. Dzięki temu podejściu, możemy lepiej zrozumieć, jakie umiejętności i zadania są charakterystyczne dla poszczególnych profesji.

Oto lista przedstawiająca nazwy zawodów, która pomoże zarówno dorosłym, jak i dzieciom, zorientować się w bogactwie możliwości zawodowych, jakie oferuje dzisiejszy świat: 

Work as a doctor – „lekarskie” zawody po angielsku

Lekarze diagnozują i leczą choroby, monitorują zdrowie pacjentów oraz przeprowadzają badania.

Oto niektóre terminy związane z branżą medyczną:

 • doctor – (lekarz) /ˈdɒktər/ 
 • nurse – (pielęgniarka) /nɜːrs/ 
 • surgeon – (chirurg) /ˈsɜːrdʒən/ 
 • dentist – (dentysta) /ˈdentɪst/ 
 • pharmacist – (farmaceuta) /ˈfɑːrməsɪst/ 
 • pediatrician – (pediatra) /ˌpiːdiəˈtrɪʃən/ 
 • radiologist – (radiolog) /reɪdiˈɒlədʒɪst/ 
 • optometrist – (optyk) /ɒpˈtɒmɪtrɪst/ 
 • veterinarian – (weterynarz) /ˌvetəˈrɪnəriən/ 
 • rheumatologist – (reumatolog) /ruːməˈtɒlədʒɪst/
 • sports medicine specialist – (specjalista od medycyny sportowej) /ˈmɛdɪsɪn ˈspɛʃəlɪst/

Techniczne zawody po angielsku

Inżynierowie i technicy projektują, budują i utrzymują różnego rodzaju systemy i konstrukcje, od maszyn po infrastrukturę cywilną.

Poniżej przedstawiamy wybrane terminy techniczne:

 • engineer – (inżynier) /ˌɛndʒɪˈnɪər/ 
 • mechanic – (mechanik) /mɪˈkænɪk/ 
 • car mechanic – (mechanik samochodowy) /kɑːr mɪˈkænɪk/
 • electrician – (elektryk) /ɪˌlekˈtrɪʃən/ 
 • electrical engineer – (inżynier-elektryk) /ɪˈlek.trɪ.kəl ˈen.dʒɪ.nɪər/
 • programmer – (programista) /ˈproʊɡræmər/ 
 • architect – (architekt) /ˈɑːrkɪtekt/ 
 • civil engineer – (inżynier budownictwa) /ˈsɪvɪl ˌɛndʒɪˈnɪər/ 
 • software developer – (programista) /ˈsɒftwɛər dɪˈvɛləpər/ 
 • robotics engineer (inżynier robotyki) /roʊˈbɒtɪks ˌɛndʒɪˈnɪər/ 
 • factory worker – (pracownik fabryki) /ˈfæk.tə.ri ˈwɜː.kər/
 • farmer – (rolnik) /ˈfɑːr.mər/

Artystyczne zawody po angielsku

Artyści tworzą dzieła sztuki, które mogą przybierać różne formy, od obrazów i rzeźb po występy teatralne i muzyczne.

Tutaj znajdziesz słownictwo związane ze światem sztuki:

 • artist – (artysta) /ˈɑːrtɪst/ 
 • musician – (muzyk) /mjuˈzɪʃən/ 
 • photographer – (fotograf) /fəˈtɒɡrəfər/ 
 • writer – (pisarz) /ˈraɪtər/ 
 • dancer – (tancerz) –/ˈdænsər/ 
 • sculptor – (rzeźbiarz) /ˈskʌlptər/ 
 • painter – (malarz) /ˈpeɪntər/ 
 • graphic designer – (grafik) /ˈɡræfɪk dɪˈzaɪnər/ 
 • furniture designer – (projektant mebli) /ˈfɜːrnɪtʃər dɪˈzaɪnər/
 • fashion designer – (projektant mody) /ˈfæʃən dɪˈzaɪnər/
 • furniture designer – (projektant mebli) /ˈfɜːrnɪtʃər dɪˈzaɪnər/

Biurowe zawody po angielsku

Pracownicy biurowi zajmują się organizacją, planowaniem oraz zarządzaniem różnymi aspektami pracy w firmach i instytucjach.

Niżej podajemy przykłady słów związanych z pracą biurową:

 • secretary – (sekretarka) /ˈsekrətəri/ 
 • accountant – (księgowy) /əˈkaʊntənt/ 
 • administrative assistant – (asystent administracyjny) /ədˈmɪnɪstrətɪv əˈsɪstənt/ 
 • human resources manager – (menadżer ds. zasobów ludzkich) /ˌhjuːmən rɪˈsɔːrsɪz ˈmænɪdʒər/ 
 • marketing specialist – (specjalista ds. marketingu) /ˈmɑːrkɪtɪŋ ˈspɛʃəlɪst/ 
 • legal adviser – (doradca prawny) /ˈliːɡəl ədˈvaɪzər/ 
 • legal counsel – (radca prawny) /ˈliːɡəl ˈkaʊnsəl/
 • data analyst – (analityk danych) /ˈdeɪtə ˈænəlɪst/ 
 • financial advisor – (doradca finansowy) /ˈfɪnænʃəl ədˈvaɪzər/
 • project manager – (kierownik projektu) /ˈprɒdʒɛkt ˈmænɪdʒər/
 • purchasing manager – (kierownik działu zakupów) /ˈpɜːrtʃəsɪŋ ˈmænɪdʒər/
 • computer programmer – (programista) /kəmˈpjuːtər ˈproʊɡræmər/
 • computer specialist – (informatyk) /kəmˈpjuːtər ˈspɛʃəlɪst/
 • software developer – (programista) /ˈsɔːftwɛər dɪˈvɛləpər/
 • software specialist – (specjalista od oprogramowania) /ˈsɔːftwɛər ˈspɛʃəlɪst/
 • director – (dyrektor) /dɪˈrɛktər/ or /daɪˈrɛktər/
 • general manager – (dyrektor generalny) /ˈdʒɛnərəl ˈmænɪdʒər/
 • translator – (tłumacz) /trænsˈleɪtər/ or /trænzˈleɪtər/
 • travel agent – (agent turystyczny) /ˈtrævəl ˈeɪdʒənt/
 • president – (prezydent) /ˈprɛzɪdənt/ or /ˈprɛzɪˌdɛnt/
 • product manager – (kierownik marketingu produktu) /ˈprɒdʌkt ˈmænɪdʒər/
 • deputy director – (zastępca dyrektora) /ˈdɛp.jʊ.ti dɪˈrɛk.tər/ or /ˈdɛp.jʊ.ti daɪˈrɛk.tər/
 • payroll manager – (kierownik – działy kadrowo-płacowe) /ˈpeɪrəʊl ˈmænɪdʒər/
 • web programmer – (programista stron internetowych) /wɛb ˈproʊˌgræmər/
 • webmaster – (administrator strony internetowej) /ˈwɛbˌmæstər/
 • brand manager – (opiekun marki) /brænd ˈmænɪdʒər/
 • business owner – (właściciel biznesu) /ˈbɪznɪs ˈoʊnər/
 • detective – (detektyw) /dɪˈtɛktɪv/
 • district attorney – (prokurator okręgowy) /dɪstrɪkt əˈtɜːrni/

Work in sales – „praca w sprzedaży/usługach”– zawody po angielsku

Pracownicy sektora usługowego zapewniają obsługę klienta, wykonują prace naprawcze lub świadczą inne usługi, jak czyszczenie czy transport.

Wymieniam teraz słowa, które są kluczowe dla branży usługowej:

 • chef – (szef kuchni) /ʃef/ 
 • waiter/waitress – (kelner/kelnerka) /ˈweɪtər/ /ˈweɪtrɪs/ 
 • hairdresser – (fryzjer) /ˈhɛəˌdrɛsər/ 
 • plumber – (hydraulik) /ˈplʌmər/ 
 • barista – (barista) /bəˈriːstə/ 
 • flight attendant – (steward/stewardesa) /flaɪt əˈtɛndənt/ 
 • bus driver – (kierowca autobusu) /bʌs ˈdraɪvər/ 
 • tailor – (krawiec) /ˈteɪlər/ 
 • shop assistant – (sprzedawca) /ʃɒp əˈsɪstənt/
 • customer service representative – (przedstawiciel obsługi klienta) /ˈkʌstəmər ˈsɜːrvɪs ˌreprɪˈzɛntətɪv/
 • blue-collar worker – (pracownik fizyczny) /ˈbluː ˈkɒlər ˈwɜːrkər/
 • merchant – (handlarz) /ˈmɜːrtʃənt/
 • sales manager – (kierownik ds. sprzedaży) /seɪlz ˈmænɪdʒər/
 • stockbroker – (makler giełdowy) /ˈstɒkˌbroʊkər/
 • tax collector – (poborca podatkowy) /tæks kəˈlɛktər/
 • postman – (listonosz) /ˈpoʊst.mæn/
 • real estate agent – (agent nieruchomości) /ˈriːəl ɪˈsteɪt ˈeɪ.dʒənt/
 • shop assistant – (sprzedawca) /ʃɒp əˈsɪstənt/
 • sales assistant – (sprzedawca) /seɪlz əˈsɪstənt/
 • cashier – (kasjer) /kæˈʃɪər/
 • financial advisor – (doradca finansowy) /fɪˈnænʃəl ədˈvaɪzər/
 • financier – (finansista) /fɪˈnænsɪər/ or /faɪˈnænsɪər/
 • air traffic controller – (kontroler ruchu lotniczego) /ˈɛər ˈtræfɪk kənˈtroʊlər/
 • office worker – (pracownik biurowy) /ˈɒfɪs ˈwɜːrkər/
 • receptionist – (recepcjonista) /rɪˈsɛpʃənɪst/
 • bus driver – (kierowca autobusu) /bʌs ˈdraɪvər/
 • cab driver – (kierowca taksówki) /kæb ˈdraɪvər/
 • policeman – (policjant) /pəˈliːsmən/
 • prison guard – (strażnik więzienny) /ˈprɪzən ɡɑːrd/
 • courier – (kurier) /ˈkʊəriər/ or /ˈkɜːriər/
 • dog trainer – (trener psów) /dɒɡ ˈtreɪnər/

Edukacyjne zawody po angielsku

Zawody edukacyjne: Nauczyciele i wykładowcy przekazują wiedzę i umiejętności, prowadząc zajęcia z różnych przedmiotów na różnych poziomach edukacji.

Oto słownictwo związane z edukacją:

 • english teacher – (nauczyciel języka angielskiego) /ˈɪŋɡlɪʃ ˈtiːʧər/
 • math teacher – (nauczyciel matematyki) /mæθ ˈtiːʧər/
 • science teacher – (nauczyciel nauk przyrodniczych) /ˈsaɪəns ˈtiːʧər/
 • history teacher – (nauczyciel historii) /ˈhɪstəri ˈtiːʧər/
 • geography teacher – (nauczyciel geografii) /dʒiˈɒɡrəfi ˈtiːʧər/
 • physical education teacher – (nauczyciel wychowania fizycznego) /ˈfɪzɪkəl ˌɛdjuˈkeɪʃən ˈtiːʧər/
 • art teacher – (nauczyciel sztuki) /ɑːrt ˈtiːʧər/
 • music teacher – (nauczyciel muzyki) /ˈmjuːzɪk ˈtiːʧər/
 • special education teacher – (nauczyciel edukacji specjalnej) /ˈspɛʃəl ˌɛdjuˈkeɪʃən ˈtiːʧər/
 • language teacher – (nauczyciel języków obcych) /ˈlæŋɡwɪdʒ ˈtiːʧər/
 • school counselor – (doradca szkolny) /skuːl ˈkaʊnsələr/
 • preschool teacher – (nauczyciel przedszkolny) /ˌpriːˈskuːl ˈtiːʧər/
 • university professor – (profesor uniwersytetu) /juːˈnɪvərsɪti prəˈfɛsər/
 • intellectual worker – (pracownik umysłowy) /ˌɪn.təˈlɛk.tʃu.əl ˈwɜːr.kər/

Pracownicy restauracji – zawody po angielsku

Pracownicy restauracji: Szefowie kuchni, kelnerzy i inni pracownicy restauracji zajmują się przygotowywaniem posiłków i obsługą klientów.

Zapoznaj się z terminami używanymi w gastronomii:

 • barista – (barista) /bəˈriːstə/
 • bartender – (barman) /ˈbɑːrˌtɛndər/
 • busboy – (pomocnik kelnera) /ˈbʌsˌbɔɪ/
 • catering specialist – (specjalista ds. cateringu) /ˈkeɪtərɪŋ ˈspɛʃəlɪst/
 • chef – (szef kuchni) /ʃɛf/
 • cook – (kucharz) /kʊk/
 • confectioner – (cukiernik) /kənˈfɛkʃənər/
 • dishwasher – (osoba pracująca na zmywaku) /ˈdɪʃˌwɒʃər/
 • head waiter – (kierownik sali) /hɛd ˈweɪtər/
 • kitchen help – (pomoc kuchenna) /ˈkɪtʃɪn hɛlp/
 • restaurant manager – (manager restauracji) /ˈrɛstrɒnt ˈmænɪdʒər/
 • sommelier – (kiper) /ˌsʌməlˈjeɪ/
 • waiter – (kelner) /ˈweɪtər/
 • waitress – (kelnerka) /ˈweɪtrəs/

Każdy zawód ma swoje tajniki i wymaga unikalnych umiejętności. Dla dzieci, poznawanie tych profesji to prawdziwa przygoda, która nie tylko rozbudza ich naturalną ciekawość, ale także otwiera oczy na różnorodność świata pracy dorosłych. Przyswajając nazwy zawodów w języku angielskim, maluchy nie tylko doskonalą język w praktyczny sposób, rozwijając angielskie słownictwo, ale również zaczynają marzyć i zastanawiać się nad swoją przyszłą ścieżką zawodową. To wspaniała okazja, by dzieci mogły już teraz zacząć myśleć o swoich pasjach i potencjalnych karierach, używając przy tym nowo poznanych słów. 

Lista niezbędnych słówek do nauki zawodów po angielsku

Należy nadmienić, że słówka związane z nauką zawodów, zawsze występują w szerszym kontekście i niezwykle ważne jest to, aby potrafić je właściwie umiejscowić oraz poprawnie zastosować. Nauka bywa o wiele łatwiejsza, bardziej przyjazna i dokładniejsza, jeśli będziemy mogli poznać zwroty, które zwykle występują w otoczeniu nazw konkretnych zawodów. Przyjrzyjmy się zatem najczęściej występującym frazom:

 • work in IT– pracować w informatyce
 • work in sales – pracować w sprzedaży
 • work part-time – pracować na pół etatu
 • new job – nowa praca
 • apply for a job – ubiegać się o pracę
 • job interview – rozmowa kwalifikacyjna
 • employment contract– umowa o pracę
 • salary negotiation – negocjacje płacowe
 • team meeting – spotkanie zespołu
 • shift work – praca zmianowa
 • remote work – praca zdalna
 • job promotion – awans zawodowy
 • professional development – rozwój zawodowy
 • career path – ścieżka kariery
 • resign from a job – zrezygnować z pracy
 • leave – urlop macierzyński
 • medical insurance– ubezpieczenie zdrowotne
 • net pay– wynagrodzenie netto
 • to have a part-time job – mieć pracę na pół etatu
 • to take time off work – wziąć wolne
 • I’m looking for a job – szukam pracy
 • benefity gross pay – wynagrodzenie brutto
 • health insurance – ubezpieczenie zdrowotne
 • What sort of work do you do? Jaki jest rodzaj pracy, którą wykonujesz?
 • job in sales– praca w sprzedaży
 • own business – własny biznes
 • work overtime – brać dodatkowe godziny w pracy
 • cover letter – list motywacyjny
 • earnings – zarobki
 • specific task contract – umowa o dzieło
 • What sort of work do you do? – Jaki rodzaj pracy wykonujesz?
 • sales department – dział sprzedaży
 • sick leave – zwolnienie lekarskie
 • taxes – podatki
 • work with children – praca z dziećmi
 • your profession – Twoja posada
 • make an appointment – zarezerwować wizytę
 • job at the supermarket – praca w supermarkecie

Posiadanie umiejętności sprawnego posługiwania się takim słownictwem nie tylko zwiększa kompetencje językowe, ale także buduje pewność siebie, umożliwiając efektywniejsze funkcjonowanie w środowisku zawodowym. Ta wiedza staje się kluczem do skuteczniejszej komunikacji, lepszego zrozumienia obowiązków i oczekiwań, a także pomaga w nawigowaniu po różnorodnych aspektach pracy.

Niezależnie od branży czy stanowiska, odpowiednie opanowanie tego słownictwa może otworzyć drzwi do nowych możliwości i ułatwić osiągnięcie zawodowego sukcesu. Czym szybciej nasze dzieciaki zaznajomią się z pozornie skomplikowaną wiedzą, tym w późniejszym czasie efektywniej i z większą sprawnością i wprawą będą się nią posługiwały!

Kreatywne podejście do nauki zawodów po angielsku 

Dzieci uczą się najlepiej, gdy mogą połączyć naukę z zabawą. Organizacja tematycznego dnia, w jakim prym wiodą zawody po angielsku, gdzie dzieci przebierają się za przedstawicieli różnych profesji i opisują je po angielsku, to świetny sposób na praktyczne zastosowanie języka. Ta metoda nie tylko ułatwia zapamiętywanie nowych słów, ale również rozwija umiejętności komunikacyjne i kreatywne myślenie, przygotowując dzieci do zrozumienia różnorodności świata zawodów. 

Nowoczesne technologie, takie jak edukacyjne aplikacje czy interaktywne e-booki, również mogą znacząco wspierać naukę. Gry słowne, quizy, i zadania językowe angażują dzieci w naukę poprzez interaktywną zabawę, która pomaga utrwalić wiedzę o zawodach w atrakcyjny sposób. To wszystko pomaga dzieciom nie tylko lepiej zrozumieć specyfikę różnych zawodów, ale także rozwija ich zdolności językowe w kontekście realnych sytuacji. 

Dodatkowo, włączenie muzyki i piosenek o zawodach w proces nauczania może jeszcze bardziej umocnić zrozumienie i pamięć dzieci. Muzyka ułatwia zapamiętywanie nowych terminów i poprawia wymowę, co jest szczególnie wartościowe w kontekście nauki języka obcego. Śpiewając i bawiąc się, dzieci mogą lepiej przyswajać zarówno słownictwo, jak i kontekst kulturowy różnych profesji oraz ich specyfikacji. 

Śpiewajmy razem: odkrywaj zawody z muzyką! 

Muzyka to znakomity sposób na naukę i zabawę jednocześnie. Piosenki o zawodach, jak What Do You Want To Be?, potrafią w przystępny i atrakcyjny sposób przedstawić dzieciom różnorodny świat profesji. Dlaczego by nie uczynić nauki angielskiego jeszcze bardziej ekscytującą dzięki muzyce? Zapraszamy Was, byście razem z dziećmi odkryli te piosenki na YouTube. Śpiewając je wspólnie, nie tylko świetnie się bawicie, ale również uczycie się nowych słów i poznajecie różne ścieżki zawodowe. To doskonała okazja, by wspólnie spędzić czas, jednocześnie rozwijając językowe umiejętności dzieci! 

 • When I Grow Up – piosenka zachęcająca dzieci do myślenia o przyszłości i różnych zawodach. 
 • Jobs Song – energiczna piosenka przedstawiająca różne zawody, od lekarza po nauczyciela. 
 • Community Helpers – piosenka o różnych pomocnikach społeczności, takich jak policjanci i strażacy. 
 • People Who Help Us – pokazuje ważność pracy różnych zawodów w społeczeństwie. 
 • The Baker Song – urocza piosenka o pracy piekarza, idealna dla młodszych dzieci. 
 • The Firefighter Song – piosenka o pracy strażaków, pełna akcji i energii. 
 • The Nurse Song – opisuje codzienną pracę pielęgniarek i ich rolę w pomaganiu pacjentom. 
 • Vet Song – dla dzieci o pracy weterynarza i jego roli w opiece nad zwierzętami. 
 • The Construction Song – wprowadza dzieci w świat budownictwa i pracy na budowie. 
 • The Gardener Song – o pracy ogrodnika, świetna do nauczenia dzieci o roślinach i ich pielęgnacji. 

Każda z tych piosenek oferuje dzieciom wesołą i interaktywną drogę do nauki o różnorodnych zawodach. To świetny sposób, aby dzieci mogły nie tylko nauczyć się nowych słów, ale także zrozumieć wartość i znaczenie różnych profesji w społeczeństwie. Zachęcamy do wspólnego śpiewania i tańczenia, co może stać się niezapomnianą częścią codziennej nauki! 

Wkraczając w dorosły świat: odkrywamy zawody poprzez pytania 

Motywowanie dzieci do zadawania pytań o zawody to doskonały sposób na rozbudzenie ich ciekawości oraz głębsze zrozumienie, jak funkcjonuje świat pracy. Poprzez aktywne pytania, dzieci nie tylko uczą się nowych słów po angielsku, ale także zdobywają wiedzę na temat różnorodnych ról zawodowych i ich znaczenia w społeczeństwie. Oto rozszerzona lista pytań, które mogą pomóc dzieciom zagłębić się w fascynujący świat profesji: 

 • What do you do? – Pytanie o to, czym ktoś się zajmuje. 
 • Where do you work? – Zapytanie o miejsce pracy. 
 • What does a [job title] do? – Wyjaśnienie, czym zajmuje się osoba na danym stanowisku. 
 • How did you become a [job title]? – Pytanie o to, w jaki sposób, ktoś stał się profesjonalistą w swojej dziedzinie. 
 • What is your typical day like? – Prośba o opisanie typowego dnia w pracy. 
 • What do you like most about your job? – Zapytanie o to, co najbardziej podoba się w pracy. 
 • What are the biggest challenges in your job? – Dyskusja o największych wyzwaniach zawodowych. 
 • What skills are important for your job? – Rozmowa o najważniejszych umiejętnościach niezbędnych w danej pracy. 
 • Did you always want to be a [job title]? – Zapytanie, czy zawsze marzyło się o tej pracy. 
 • What advice would you give someone who wants to work in your field? –Pytanie o uzyskanie rady dla tych, którzy chcą pracować w danej branży. 

Tworzenie przestrzeni, gdzie dzieci mogą swobodnie zadawać tego typu pytania, nie tylko pomaga im lepiej zrozumieć świat dorosłych, ale także inspiruje do myślenia o własnej przyszłości zawodowej oraz bliżej poznawać zawody po angielsku. To sprawia, że nauka angielskiego jest bardziej angażująca i praktyczna, co przekłada się na lepsze zrozumienie i dłuższe zapamiętywanie nowych słów. A czy Twoje dzieci wiedzą, jaką profesją Ty zajmujesz się na co dzień? 

Odkryj magię nauki w Baby English Center 

W szkole językowej Baby English Center nauka angielskiego staje się prawdziwą przygodą! Tutaj maluchy zanurzają się w języku w sposób naturalny i intuicyjny, ucząc się przez zabawę, co pozwala im na swobodne odkrywanie nowych słów i zwrotów bez żadnej presji. W Baby English Center każde dziecko ma przestrzeń, by wyrazić siebie, co jest kluczowe w efektywnej nauce. 

Nasi lektorzy to prawdziwi mistrzowie w słuchaniu tego, co mają do powiedzenia ich młodzi uczniowie. Dzięki temu mogą oni dostosować lekcje do indywidualnych potrzeb każdej pociechy, co znacznie przyspiesza naukę i sprawia, że postępy są łatwo zauważalne. Czy nie byłoby wspaniale, gdyby Twoje dziecko mogło rozpocząć swoją językową przygodę w miejscu, które nie tylko uczy, ale i inspiruje? Dołącz do nas w Baby English Center, gdzie każda lekcja to nowa opowieść, a nauka angielskiego przekształca się w ekscytującą grę pełną odkryć! Poznajcie zawody po angielsku wspólnymi siłami!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *